Nữ mệnh: Sinh năm 1971 Niên mệnh Kim (Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức) Quẻ mệnh Tốn thuộc Mộc Phân tích vị và hướng theo tuổi gia chủ

Xem ngày hoàng đạo

1. Két sắt Tọa phương Bắc: Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Theo Huyền Không, phương Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Tứ Lục thuộc Mộc, đây là một Bình tinh. Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 1.1. Két tọa Bắc hướng Bắc: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 1.2. Két tọa Bắc hướng Đông Bắc: Đánh giá: 3/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh. Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

1.3. Két tọa Bắc hướng Đông: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

1.4. Két tọa Bắc hướng Đông Nam: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 1.5. Két tọa Bắc hướng Nam: Đánh giá: 4/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh. Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

 1.6. Két tọa Bắc hướng Tây Nam: Đánh giá: 3/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh. Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

 1.7. Két tọa Bắc hướng Tây: Đánh giá: 2.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh. Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

1.8. Két tọa Bắc hướng Tây Bắc: Đánh giá: 2.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 2. Két Tọa phương Đông Bắc: Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh. Theo Huyền Không, phương Đông Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Nhị Hắc thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

2.1. Két tọa Đông Bắc hướng Bắc: Đánh giá: 9.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 2.2. Két tọa Đông Bắc hướng Đông Bắc: Đánh giá: 8/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh. Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

2.3. Két tọa Đông Bắc hướng Đông: Đánh giá: 9.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 2.4. Két tọa Đông Bắc hướng Đông Nam: Đánh giá: 9.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

2.5. Két tọa Đông Bắc hướng Nam: Đánh giá: 9/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh. Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

 2.6. Két tọa Đông Bắc hướng Tây Nam: Đánh giá: 8/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh. Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

2.7. Két tọa Đông Bắc hướng Tây: Đánh giá: 7.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh. Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

2.8. Két tọa Đông Bắc hướng Tây Bắc: Đánh giá: 7.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

3. Két Tọa phương Đông: Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Theo Huyền Không, phương Đông vào vận 8 được phi tinh sao Lục Bạch thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

3.1. Két sắt gia đình tọa Đông hướng Bắc: Đánh giá: 3/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

3.2. Két tọa Đông hướng Đông Bắc: Đánh giá: 1.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh. Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

3.3. Két tọa Đông hướng Đông: Đánh giá: 3/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 3.4. Két tọa Đông hướng Đông Nam: Đánh giá: 3/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 3.5. Két tọa Đông hướng Nam: Đánh giá: 2.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh. Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

 3.6. Két tọa Đông hướng Tây Nam: Đánh giá: 1.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh. Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

3.7. Két tọa Đông hướng Tây: Đánh giá: 1/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh. Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

3.8. Két tọa Đông hướng Tây Bắc: Đánh giá: 1/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 4. Két Tọa phương Đông Nam: Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Theo Huyền Không, phương Đông Nam vào vận 8 được phi tinh sao Thất Xích thuộc Kim, đây là một Bình tinh. Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

4.1. Két tọa Đông Nam hướng Bắc: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

4.2. Két tọa Đông Nam hướng Đông Bắc: Đánh giá: 3/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh. Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

4.3. Két tọa Đông Nam hướng Đông: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

4.4. Két tọa Đông Nam hướng Đông Nam: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 4.5. Két tọa Đông Nam hướng Nam: Đánh giá: 4/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh. Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

4.6. Két tọa Đông Nam hướng Tây Nam: Đánh giá: 3/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh. Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

4.7. Két tọa Đông Nam hướng Tây: Đánh giá: 2.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh. Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 4.8. Két tọa Đông Nam hướng Tây Bắc: Đánh giá: 2.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

5. Két Tọa phương Nam: Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh. Theo Huyền Không, phương Nam vào vận 8 được phi tinh sao Tam Bích thuộc Mộc, đây là một Bình tinh. Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

5.1. Két tọa Nam hướng Bắc: Đánh giá: 4/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

5.2. Két tọa Nam hướng Đông Bắc: Đánh giá: 2.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh. Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

5.3. Két tọa Nam hướng Đông: Đánh giá: 4/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 5.4. Két tọa Nam hướng Đông Nam: Đánh giá: 4/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

5.5. Két tọa Nam hướng Nam: Đánh giá: 3.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh. Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

 5.6. Két tọa Nam hướng Tây Nam: Đánh giá: 2.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh. Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

5.7. Két tọa Nam hướng Tây: Đánh giá: 2/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh. Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

5.8. Két tọa Nam hướng Tây Bắc: Đánh giá: 2/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 6. Két Tọa phương Tây Nam: Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh. Theo Huyền Không, phương Tây Nam vào vận 8 được phi tinh sao Ngũ Hoàng thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

6.1. Két tọa Tây Nam hướng Bắc: Đánh giá: 9.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

6.2. Két tọa Tây Nam hướng Đông Bắc: Đánh giá: 8/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh. Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

6.3. Két tọa Tây Nam hướng Đông: Đánh giá: 9.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

6.4. Két tọa Tây Nam hướng Đông Nam: Đánh giá: 9.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

6.5. Két tọa Tây Nam hướng Nam: Đánh giá: 9/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh. Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

6.6. Két tọa Tây Nam hướng Tây Nam: Đánh giá: 8/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh. Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

6.7. Két tọa Tây Nam hướng Tây: Đánh giá: 7.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh. Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 6.8. Két tọa Tây Nam hướng Tây Bắc: Đánh giá: 7.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 7. Két Tọa phương Tây: Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh. Theo Huyền Không, phương Tây vào vận 8 được phi tinh sao Nhất Bạch thuộc Thủy, đây là một Cát tinh. Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

7.1. Két tọa Tây hướng Bắc: Đánh giá: 6/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

7.2. Két tọa Tây hướng Đông Bắc: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh. Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

7.3. Két tọa Tây hướng Đông: Đánh giá: 6/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

 7.4. Két tọa Tây hướng Đông Nam: Đánh giá: 6/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

7.5. Két tọa Tây hướng Nam: Đánh giá: 5.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh. Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

7.6. Két tọa Tây hướng Tây Nam: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh. Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

 7.7. Két tọa Tây hướng Tây: Đánh giá: 4/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh. Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

7.8. Két tọa Tây hướng Tây Bắc: Đánh giá: 4/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

8. Két Tọa phương Tây Bắc: Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Theo Huyền Không, phương Tây Bắc vào vận 8 được phi tinh sao Cửu Tử thuộc Hỏa, đây là một Cát tinh. Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

8.1. Két tọa Tây Bắc hướng Bắc: Đánh giá: 6/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Bắc có sao Sinh Khí thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Bắc là cung Khảm, thuộc Thủy không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

8.2. Két tọa Tây Bắc hướng Đông Bắc: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Bắc có sao Tuyệt Mệnh thuộc Kim, đây là một Hung tinh. Phương Đông Bắc là cung Cấn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

8.3. Két tọa Tây Bắc hướng Đông: Đánh giá: 6/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông có sao Diên Niên thuộc Kim, đây là một Cát tinh. Phương Đông là cung Chấn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

8.4. Két tọa Tây Bắc hướng Đông Nam: Đánh giá: 6/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Đông Nam có sao Phục Vị thuộc Mộc, đây là một Cát tinh. Phương Đông Nam là cung Tốn, thuộc Mộc không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

8.5. Két tọa Tây Bắc hướng Nam: Đánh giá: 5.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Nam có sao Thiên Y thuộc Thổ, đây là một Cát tinh. Phương Nam là cung Ly, thuộc Hỏa tương khắc với bản mệnh Kim của thân chủ, Hung

8.6. Két tọa Tây Bắc hướng Tây Nam: Đánh giá: 4.5/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Nam có sao Ngũ Quỷ thuộc Hỏa, đây là một Hung tinh. Phương Tây Nam là cung Khôn, thuộc Thổ tương sinh với bản mệnh Kim của thân chủ, Cát

8.7. Két tọa Tây Bắc hướng Tây: Đánh giá: 4/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây có sao Lục Sát thuộc Thủy, đây là một Hung tinh. Phương Tây là cung Đoài, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

8.8. Két tọa Tây Bắc hướng Tây Bắc: Đánh giá: 4/10 điểm Theo Bát Trạch, phương Tây Bắc có sao Họa Hại thuộc Thổ, đây là một Hung tinh. Phương Tây Bắc là cung Càn, thuộc Kim không sinh không khắc (bình hòa) với bản mệnh Kim của thân chủ, Bình

Tham khảo thêm: két sắt gia đình loại nào tốt

 

...
...